UAV CRASH %%% BY -%%% IVO KIRKUK: %%% INJ/ %%%

2005-08-27 15:35:00