051729Z Aug 04 IDF TF Thunder Salerno

2004-08-05 17:29:00