142000L ARSIC-N ANA Attcked IVO Char Bulak, Balkh

2007-12-14 09:00:00