CIV KILLED BY %%% IVO KIRKUK: %%% CIV KILLED, %%% CF INJ/DAMAGE

2005-06-14 16:00:00