AIR STRIKE BY USAF ON AIF IVO KIRKUK: %%% AIF KIA, %%% AIF DET, %%% CF INJ/DAMAGE

2006-11-08 19:05:00